Excel

Sčítajte posledných n stĺpcov

Sum Last N Columns

Vzorec programu Excel: Sčítajte posledných n stĺpcovGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na zhrnutie posledných n stĺpcov v tabuľke údajov (t.j. posledné 3 stĺpce, posledné 4 stĺpce atď.) Môžete použiť vzorec založený na funkcii INDEX. V uvedenom príklade vzorec v K5:= SUM ( INDEX (data,0, COLUMNS (data)-(n-1)): INDEX (data,0, COLUMNS (data)))

kde „údaje“ sú pomenovaný rozsah C5: H8

Vysvetlenie

Kľúčom k pochopeniu tohto vzorca je uvedomiť si, že funkciu INDEX je možné použiť na vrátenie odkazu na celé riadky a celé stĺpce .

ako získať druhú odmocninu v programe Excel

Na vygenerovanie odkazu na „posledných n stĺpcov“ v tabuľke vytvoríme odkaz na dve časti spojené operátorom rozsahu. Na získanie odkazu na ľavý stĺpec používame:

funkcia súčtu nefunguje v programe Excel
 
= SUM ( INDEX (data,0, COLUMNS (data)-(K4-1)):  INDEX (data,0, COLUMNS (data)))

Pretože údaje obsahujú 6 stĺpcov a K4 obsahuje 3 stĺpce, zjednodušuje sa to takto: 
 INDEX (data,0, COLUMNS (data)-(K4-1))

Na získanie odkazu na pravý stĺpec v rozsahu používame:

 
 INDEX (data,0,4) // all of column 4

Ktorý vráti odkaz na stĺpec 6 pomenovaného rozsahu „údaje“, pretože funkcia COLUMN vráti 6:

 
 INDEX (data,0, COLUMNS (data))

Dve funkcie INDEX spoločne vracajú odkaz na stĺpce 4 až 6 v dátach (t. J. F5: H8), ktoré sa prekladajú na pole hodnôt vo funkcii SUM:

 
 INDEX (data,0,6) // all of column 6

Funkcia SUMA potom vypočíta a vráti súčet 135.

ako rozdeliť list v programe Excel
Autor Dave Bruns


^