Excel

Poradie podľa vzorca

Rank If Formula

Excel vzorec: Poradie, ak vzorecGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete položky v zozname zoradiť podľa jedného alebo viacerých kritérií, môžete použiť funkciu COUNTIFS. V uvedenom príklade vzorec v E5 je:= COUNTIFS (criteria_range,criteria,values,'>'&value)+1

kde „skupiny“ sú pomenovaný rozsah C5: C14 a „skóre“ je pomenovaný rozsah D5: D14. Výsledkom je poradie pre každú osobu vo svojej vlastnej skupine.

Poznámka: Aj keď sú údaje na snímke obrazovky zoradené podľa skupín, vzorec bude fungovať bez netriedených údajov.

Vysvetlenie

Napriek tomu, že Excel má a Funkcia RANK , neexistuje žiadna funkcia RANKIF na vykonanie podmieneného poradia. Podmienené RANK však môžete ľahko vytvoriť pomocou funkcie COUNTIFS.

Funkcia COUNTIFS môže vykonávať podmienené počítanie pomocou dvoch alebo viacerých kritérií. Kritériá sa zadávajú v pároch rozsah/kritérium. V tomto prípade prvé kritériá obmedzia počet na rovnakú skupinu pomocou pomenovaný rozsah „skupiny“ (C5: C14): 
= COUNTIFS (groups,C5,scores,'>'&D5)+1

Samo osebe sa tým vráti celkový počet členov skupiny v skupine „A“, čo je 5.

Druhé kritérium obmedzuje počet na skóre iba vyššie ako „aktuálne skóre“ z D5:

 
= COUNTIFS (groups,C5) // returns 5

Tieto dve kritériá spoločne počítajú riadky, v ktorých je skupina A a skóre je vyššie. Pre krstné meno v zozname (Hannah) neexistujú vyššie skóre v skupine A, takže COUNTIFS vráti nulu. V nasledujúcom riadku (Edward) sú v skupine A tri skóre vyššie ako 79, takže COUNTIFS vráti 3. A tak ďalej.

Aby sme získali správnu pozíciu, jednoducho pripočítame 1 k číslu vrátenému COUNTIFS.

Zmena poradia poradia

Ak chcete obrátiť poradie a poradie v poradí (t. J. Najmenšia hodnota je na prvom mieste), použite operátor less than ():

ako pridať 1 mesiac k dátumu v programe Excel
 
= COUNTIFS (groups,C5,scores,'>'&D5) // returns zero

Namiesto počítania skóre väčších ako D5 bude táto verzia počítať skóre nižšie ako hodnota v D5, čím sa v skutočnosti zmení poradie poradia.

Duplikáty

Ako Funkcia RANK , vzorec na tejto stránke priradí duplicitným hodnotám rovnakú pozíciu. Ak je napríklad konkrétnej hodnote priradená hodnosť 3 a v údajoch sa hodnotia dva prípady, oba prípady získa hodnosť 3 a najbližšia priradená hodnosť bude 5. Na napodobnenie správania Funkcia RANK.AVG , ktorá by v takom prípade priradila priemernú hodnosť 3,5, môžete „korekčný faktor“ vypočítať podľa vzorca:

 
= COUNTIFS (groups,C5,scores,'<'&D5)+1

Výsledok z tohto vzorca vyššie môže byť pripočítaný k pôvodnému hodnoteniu, aby získal priemerné hodnotenie. Ak hodnota nemá duplikáty, vyššie uvedený kód vráti nulu a nemá žiadny účinok.

Autor Dave Bruns


^