Excel

Kolónka na meno

Name Box

Pole s názvom v pracovnom hárku programu Excel

V programe Excel pole Názov odkazuje na vstupné pole priamo naľavo od formula bar . V poli s názvom sa bežne zobrazuje adresa „aktívnej bunky“ v pracovnom hárku. Pomenovaný rozsah môžete použiť aj na rýchle vytvorenie poľa s názvom.Ďalším použitím poľa s názvom je rýchla navigácia do ľubovoľného rozsahu v hárku. Ak do poľa pre názov zadáte Z100, aktívna bunka sa presunie na danú adresu. Ak do poľa pre názov zadáte A1: A10, tento rozsah sa vyberie.

Nakoniec, ak máte jeden alebo viac pomenované rozsahy v zošite sa pole s názvami správa ako rozbaľovacia ponuka. Môžete si vybrať a rýchlo prejsť k ľubovoľnému menu.^