Excel

Operátori matematiky

Math Operators

Excel

Na písanie vzorcov má Excel štandardnú sadu matematických operátorov na vykonávanie sčítania, odčítania, násobenia a umocňovania (zvýšenie na). Excel navyše podporuje zoskupovanie pomocou zátvoriek a zreťazenie. Excel tiež poskytuje podporu pre rozsahy buniek a priesečníky rozsahov. Symboly použité na tieto operácie sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.Symbol Prevádzka Príklad
+ Dodatok = 2 + 3 = 5
- Odčítanie = 9-2 = 7
* Násobenie = 6 * 7 = 42
/ Divízia = 9/3 = 3
^ Umocnenie = 4 ^ 2 = 16
() Zátvorky = (2 + 4) / 3 = 2
& Reťazenie = 'Z' & 100 = 'Z100'
: Rozsah = SÚČET (F5: F7) = 6
priestor Priesečník rozsahu = A1: A3 A2: C2 = A2

Excel tiež poskytuje obrovské množstvo špecifických funkcií .^