Excel

Funkcia Excel ROUND

Excel Round Function

Funkcia Excel ROUNDZhrnutie

Funkcia Excel ROUND vráti číslo zaokrúhlené na daný počet číslic. Funkcia ROUND sa môže zaokrúhľovať napravo alebo naľavo od desatinnej čiarky.Účel Zaokrúhli číslo na daný počet číslic Návratová hodnota Zaokrúhlené číslo. Syntax = ROUND (číslo, počet_číslic) argumenty
 • číslo - Číslo, ktoré sa má zaokrúhliť.
 • počet_číslic - Počet číslic, na ktoré sa má číslo zaokrúhliť.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkcia ROUNDDOWN zaokrúhli číslo na daný počet miest. Počet miest zaokrúhlenia na je riadený počtom číslic poskytnutých ROUND, ako je uvedené v tabuľke nižšie:

ako používať concat v programe Excel
Číslice Správanie
> 0 Zaokrúhlite na najbližšie .1, .01, .001 atď.
<0 Zaokrúhlite na najbližších 10, 100, 1 000 atď.
= 0 Zaokrúhlite na najbližšiu 1

Príklad č. 1 - zaokrúhlené doprava

Zaokrúhliť hodnoty na správny desatinnej čiarky, použite a pozitívne číslo pre číslice:

 
= ROUND (A1,1) // Round to 1 decimal place = ROUND (A1,2) // Round to 2 decimal places = ROUND (A1,3) // Round to 3 decimal places = ROUND (A1,4) // Round to 4 decimal places

Príklad č. 2 - okrúhle doľava

Zaokrúhliť hodnoty nadol na vľavo desatinnej čiarky, použite nula alebo a negatívne číslo pre číslice:

 
= ROUND (A1,0) // Round to nearest whole number = ROUND (A1,-1) // Round to nearest 10 = ROUND (A1,-2) // Round to nearest 100 = ROUND (A1,-3) // Round to nearest 1000 = ROUND (A1,-4) // Round to nearest 10000

Príklad č. 3 - vnorenie do KOLA

Môžu byť aj ďalšie operácie a funkcie vnorené vnútri funkcie ROUND. Ak napríklad chcete zaokrúhliť výsledok A1 delený B1, zaokrúhlite ho vo vzorci takto:podmienené formátovanie, ak sa bunka rovná inej bunke
 
= ROUND (A1/B1,0) // round result to nearest integer

Akýkoľvek vzorec, ktorý vracia číselný výsledok, môže byť vnorený do funkcie ROUND.

Zaokrúhľovacie funkcie v Exceli

 • Na normálne zaokrúhlenie použite Funkcia ROUND .
 • Zaokrúhliť na najbližšie viacnásobné , Použi Funkcia MROUND .
 • Zaokrúhliť dole k najbližšiemu uvedenému miesto , Použi Funkcia ROUNDDOWN .
 • Zaokrúhliť dole k najbližšiemu uvedenému viacnásobné , Použi Funkcia FLOOR .
 • Zaokrúhliť hore k najbližšiemu uvedenému miesto , Použi Funkcia ROUNDUP .
 • Zaokrúhliť hore k najbližšiemu uvedenému viacnásobné , Použi Funkcia STROP .
 • Zaokrúhliť dole a vráťte iba celé číslo, použite príponu Funkcia INT .
 • Ak chcete skrátiť desatinné miesta, použite príponu Funkcia TRUNC .

Poznámky

 • Zaokrúhľovanie funguje tak, že zaokrúhli čísla 1-4 nadol a čísla 5-9 nahor.
 • Funkcia ROUND zaokrúhľuje čísla na zadanú úroveň presnosti, ktorú určuje počet_číslic .
 • Ak je číslo už zaokrúhlené na daný počet miest, k zaokrúhľovaniu nedochádza.


^