Excel

Funkcia Excel RIGHT

Excel Right Function

Funkcia Excel RIGHTZhrnutie

Funkcia Excel RIGHT extrahuje daný počet znakov z pravej strany dodaného textového reťazca. Napríklad RIGHT ('apple', 3) vráti 'ple'.Účel Extrahovať text napravo od reťazca Návratová hodnota Jeden alebo viac znakov. Syntax = RIGHT (text, [num_chars]) Argumenty
  • text - Text, z ktorého chcete extrahovať znaky vpravo.
  • num_chars - [voliteľné] Počet znakov na extrahovanie, začínajúc vpravo. Voliteľné, predvolené = 1.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu
  • Ak chcete extrahovať znaky začínajúce na pravej strane súboru, použite funkciu DOPRAVA text .
  • num_chars je voliteľné a predvolene je 1.
  • DOPRAVA bude tiež vyberať číslice z čísel.
  • Formátovanie čísel nie je súčasťou písmena a a nebude extrahované ani počítané.


^