Excel

Funkcia Excel QUARTILE

Excel Quartile Function

Funkcia Excel QUARTILEZhrnutie

Funkcia Excel QUARTILE vráti kvartil (každá zo štyroch rovnakých skupín) pre danú množinu údajov. QUARTILE môže vrátiť minimálnu hodnotu, prvý kvartil, druhý kvartil, tretí kvartil a maximálnu hodnotu.Účel Získať kvartil v množine údajov Návratová hodnota Hodnota pre požadovaný kvartil Syntax = QUARTILE (pole, kvart) Argumenty
  • pole - Referencia obsahujúca údaje na analýzu.
  • štvrťrok - kvartilová hodnota, ktorá sa má vrátiť.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Na získanie kvartilu pre danú množinu údajov použite funkciu QUARTILE. QUARTILE má dva argumenty, pole obsahujúce číselné údaje na analýzu a štvrťrok , udávajúca, ktorá kvartilná hodnota sa má vrátiť. Funkcia QUARTILE akceptuje 5 hodnôt pre štvrťrok argument, ako ukazuje nasledujúca tabuľka.

Štvrťrok Návratová hodnota
0 Minimálna hodnota
1 Prvý kvartil - 25. percentil
2 Stredná hodnota - 50. percentil
3 Tretí kvartil - 75. percentil
4 Maximálna hodnota


^