Excel

Funkcia Excel PI

Excel Pi Function

Funkcia Excel PIZhrnutie

Funkcia Excel PI vráti hodnotu geometrickej konštanty π (pi). Hodnota predstavuje polovičnú rotáciu v systéme radiánových uhlov. Konštanta sa vyskytuje v mnohých vzorcoch týkajúcich sa kruhu, ako je napríklad plocha kruhu.Účel Získať hodnotu π Návratná hodnota 3.14159265358979 Syntax = PI () Argumenty Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkcia PI vracia hodnotu π (pi) s presnosťou na 15 číslic. Hodnota π predstavuje polovičný obrat v radiány a objavuje sa v mnohých vzorcoch týkajúcich sa kruhu.

 
= PI () // Returns 3.14159265358979

Príklad č. 1

Konštanta π sa vyskytuje v mnohých matematických vzorcoch týkajúcich sa kruhu. Vzorec pre obvod kruhu je 2πr. Vzhľadom na polomer 3 je rovnaký vzorec v programe Excel:

 
=2* PI ()*3 // circumference of circle, r=3

Príklad č. 2

Oblasť ohraničená kruhom s polomerom (r) je definovaná nasledujúcim vzorcom: πr2. S polomerom v bunke A1 je rovnaký vzorec v programe Excel s funkciou PI ():

 
= PI ()*A1^2

Príklad č. 3

Ak chcete previesť uhol meraný v radiánoch na π, pomocou Funkcia DEGREES možno použiť na získanie zodpovedajúceho uhla v stupňoch: 
= DEGREES ( PI ()) // Returns 180° = DEGREES (2* PI ()) // Returns 360°

Viď wumbo.net pre podrobnejšie vysvetlenie kľúčových matematických pojmov a vzorcov.^