Excel

Funkcia Excel FV

Excel Fv Function

Funkcia Excel FVZhrnutie Funkcia Excel FV je finančná funkcia, ktorá vracia budúcu hodnotu investície. Funkciu FV môžete použiť na získanie budúcej hodnoty investície za predpokladu pravidelných, konštantných platieb s konštantnou úrokovou sadzbou. Účel Získať budúcu hodnotu investície Návratová hodnota budúca hodnota Syntax = FV (sadzba, nper, pmt, [pv], [typ]) Argumenty
  • sadzba - Úroková sadzba za obdobie.
  • nDue - Celkový počet platobných období.
  • razba - Platba uskutočnená v každom období. Musí sa zadať ako záporné číslo.
  • pv - [voliteľné] Súčasná hodnota budúcich platieb. Ak je vynechaný, považuje sa za nulu. Musí sa zadať ako záporné číslo.
  • typ - [voliteľné] Kedy sú splatné platby. 0 = koniec obdobia, 1 = začiatok obdobia. Predvolená hodnota je 0.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkcia budúcej hodnoty (FV) vypočítava budúcu hodnotu investície za predpokladu pravidelných, konštantných platieb s konštantnou úrokovou sadzbou.Poznámky:

index vyhovuje viacerým kritériám bez poľa

1. Jednotky pre sadzba a nDue musí byť konzistentný. Ak napríklad robíte mesačné platby zo štvorročnej pôžičky s ročným úrokom 12 percent, použite 12%/12 (ročná sadzba/12 = mesačná úroková sadzba) na sadzba a 4*12 (celkom 48 platieb) pre nDue . Ak vykonávate ročné platby z tej istej pôžičky, použite 12% (ročný úrok) na sadzba a 4 (celkom 4 platby) za nDue .

2. Ak razba ide o hotovosť (t. j. o vklady na sporenie atď.), hodnota platby musí byť záporná pre prijatú hotovosť (príjem, dividendy), hodnota platby musí byť kladná.^