Excel

Presná funkcia programu Excel

Excel Exact Function

PRESNÁ funkcia ExcelZhrnutie

Funkcia Excel EXACT porovnáva dva textové reťazce, pričom berie do úvahy veľké a malé písmena, a vracia hodnotu TRUE, ak sú rovnaké, a FALSE, ak nie. EXACT rozlišuje veľké a malé písmena.Účel Porovnať dva textové reťazce Návratová hodnota Boolovská hodnota (PRAVDA alebo NEPRAVDA) Syntax = PRESNÉ (text1, text2) Argumenty
  • text1 - Prvý textový reťazec na porovnanie.
  • text2 - Druhý textový reťazec na porovnanie.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkcia EXACT porovnáva dva textové reťazce spôsobom, ktorý rozlišuje malé a veľké písmená. Ak sú dva reťazce úplne rovnaké, EXACT vráti hodnotu TRUE. Ak tieto dva reťazce nie sú rovnaké (berúc do úvahy veľké a malé písmená), EXACT vráti hodnotu FALSE.

Príklady

Nasledujú dva príklady funkcie EXACT, ktorá sa používa s pevne zakódovanými reťazcami. V prvom prípade sú reťazce identické, v druhom prípade je jediným rozdielom veľké písmeno „A“:

 
= EXACT ('apple','apple') // returns TRUE = EXACT ('Apple','apple') // returns FALSE

V uvedenom príklade vzorec v D6, skopírovaný do stĺpca, je:

 
= EXACT (B6,C6)

Vo vzorci môžete použiť aj normálny znak rovnosti (=), ale pri porovnávaní sa nerozlišujú malé a veľké písmená: 
=('Apple'='apple') // returns TRUE


^