Excel

Funkcia Excel BASE

Excel Base Function

Funkcia Excel BASEZhrnutie Funkcia Excel BASE prevádza číslo na textovú reprezentáciu daného radixu (základne). Účel Previesť číslo na inú základňu. Návratová hodnota Textová reprezentácia konvertovaného čísla. Syntax = BASE (číslo, radix, [min_length]) Argumenty
  • číslo - Číslo, ktoré chcete previesť na iné zobrazenie.
  • radix - Základ reprezentácie, na ktorú sa má previesť.
  • min. dĺžka - [voliteľné] Zaručuje minimálnu dĺžku vráteného reťazca vyplnením reťazca nulami.
Verzia Excel 2013 Poznámky k použitiu

Funkcia Excel BASE vráti textovú reprezentáciu čísla prevedeného na inú základňu. V zobrazenom pracovnom hárku sa vstupné čísla prevádzajú na tri rôzne reprezentácie: základňa 2 (binárne), základňa 10 (desatinná) a základňa 16 (hexadecimálna). Hodnota radix určuje základnú reprezentáciu vráteného textu. Ak napríklad chcete previesť číslo 3 na jeho binárnu reprezentáciu (základ 2), vzorec by bol: 
= BASE (3,2) // Returns '11' as text, 3 in binary (base 2)
 
= BASE (10,16) // Returns 'A' as text, 10 in Hexadecimal (base 16)

Funkcia ponúka aj voliteľný argument min_length, ktorý vráti vložený reťazec nulami, ak je dĺžka menšia ako zadaná hodnota.

 
= BASE (3,2,4) // Returns '0011' as text = BASE (10,16,4) // Returns '000A' as text


^